balabar

بنر
Slider Slider Slider
بنر

بازرسی مهندسی ایران

برگزار کننده دوره های آموزشی مرتبط با بازرسی جرثقیلهاو لیفتراکها(تاور کرین-سقفی-موبایلو لیفتراکها)
نام : بازرسی مهندسی ایران
نام مسئول : مرکز آموزش بازرسی مهندسی ای
استان : تهران
محدوده فعالیت : تهران
تلفن همراه :
تلفن ثابت:
ایمیل: پست الکترونیک
وب سایت : www.ieico.com
آدرس :
محصولات شرکت مرکز آموزش بازرسی مهندسی ایران
nopic دوره آموزشی:بازرسی جرثقیلهای برجی تاریخ برگزاری :5، 6 و7 تیرماه92 مدت زمان بر ... مرکز آموزش بازرسی مهندسی ایران - محدوده فعالیت: تهران
nopic دوره آموزشی بازرسی از لیفتراکها زمان برگزاری:26 ،27 و 28 تیر ماه 92 مدت زمان ... مرکز آموزش بازرسی مهندسی ایران - محدوده فعالیت: تهران
nopic دوره آموزشی بازرسی از جرثقیلهای متحرک(موبایل) زمان:19 ،20 و21 تیرماه 92 مدت ز ... مرکز آموزش بازرسی مهندسی ایران - محدوده فعالیت: تهران
nopic دوره آموزشی بازرسی جرثقیل سقفی زمان:12، 13 و 14 تیرماه 92 مدت زمان برگزاری:24 ... مرکز آموزش بازرسی مهندسی ایران - محدوده فعالیت: تهران

4 4